Vše o odpadech

Může se stát, že člověk, který poctivě třídí odpad, si není jistý, co do kterého kontejneru vlastně patří. KTS EKOLOGIE Vám přináší jednoduchý přehled o jednotlivých druzích odpadu – tedy co kam patří, jak jsou tyto odpady značeny a co se vlastně s vytříděným odpadem pak stane.

Pokud jste ani na následujících stránkách nenašli, co hledáte. Zkuste aplikaci KAM TO VYHODIT na webových stránkách www.kamtovyhodit.cz.

 

Proč obce a města zavádí „Door to door“ a proč bych měl víc třídit?

Image
Zavádění Door to Door třídění odpadu

Mnoho obcí a měst z našeho regionu přistupuje k zavádění intenzivního třídění odpadů přímo od domácností tzv. „Door to door“ systému. Domácnosti tak obdrží od obce barevné nádoby domů na tříděné složky odpadů.

Jak bylo již napsáno v předešlém textu, tak do inten- zivního třídění odpadů nás nutí předpisy EU, nová legislativa a také stav našeho životního prostředí. V neposlední řadě, odpadové hospodářství má vliv i na naše peněženky.

Množství odpadů, jak jste si jistě všimli, narůstá geo- metrickou řadou. Čekat, že budou všichni zodpovědní, nelze. Evropská unie i náš stát tedy legislativně při- tvrdil. Znamená to, že obce, které nebudou dělat nic, se vystaví razantnímu zdražení odpadového hospo- dářství v obci a následně velkému zvýšení poplatků za odpad pro občany. V budoucnu je budou čekat i sankce za nedodržení předepsaných procent vytří- dění směsného komunálního odpadu.

Dle nového zákona mají obce v roce 2025 mít povin- nost třídění komunálních odpadů na obci 60 % a v roce 2030 již 65 %. Bohužel takto vysokých hod- not vytříděnosti s pár sběrnými místy na obcích lze jen těžko dosáhnout. Dále směsný komunální odpad bude tou nejdražší složkou. Už teď se zvyšují poplatky za skládkování, zdražila i cena likvidace odpadu na spalovně. Nezbývá tedy než zodpovědně třídit odpady. Vedení obcí by mělo občanům inten- zivnější třídění umožnit přes nové systémy svozů kdy se zavádějí barevné nádoby k domům a upraví se frekvence svozů. Stát by zase měl rychle podpořit nové technologie na zpracování a recyklaci těchto vytříděných složek.

Zastáváme názor, že občany nestačí do třídění moti- vovat pobídkami a jen dokola vysvětlovat finanční stránku. Mnohem lepší způsob, jak motivovat občany ke třídění opadů je udělat jim tuto činnost co nejjed- nodušší a nejpohodlnější, a to lze právě za pomocí barevných nádob u každého domu.

Díky zvýšenému třídění plastů, papíru i skla, pak obec dostává i lepší odměny za třídění od autorizo- vané obalové společnosti EKO-KOM a.s., která sice hradí jen obalovou složku (tedy ne úplně všechny vytříděné materiály), ale i to je významná finanční pomoc obcím.


Image
Banner

 

Proč obce a města zavádí „Door to door“ a proč bych měl víc třídit?

Jak bylo již napsáno v předešlém textu, tak do inten- zivního třídění odpadů nás nutí předpisy EU, nová legislativa a také stav našeho životního prostředí. V neposlední řadě, odpadové hospodářství má vliv i na naše peněženky.

Množství odpadů, jak jste si jistě všimli, narůstá geo- metrickou řadou. Čekat, že budou všichni zodpovědní, nelze. Evropská unie i náš stát tedy legislativně při- tvrdil. Znamená to, že obce, které nebudou dělat nic, se vystaví razantnímu zdražení odpadového hospo- dářství v obci a následně velkému zvýšení poplatků za odpad pro občany. V budoucnu je budou čekat i sankce za nedodržení předepsaných procent vytří- dění směsného komunálního odpadu.

Dle nového zákona mají obce v roce 2025 mít povin- nost třídění komunálních odpadů na obci 60 % a v roce 2030 již 65 %. Bohužel takto vysokých hod- not vytříděnosti s pár sběrnými místy na obcích lze jen těžko dosáhnout. Dále směsný komunální odpad bude tou nejdražší složkou. Už teď se zvyšují poplatky za skládkování, zdražila i cena likvidace odpadu na spalovně. Nezbývá tedy než zodpovědně třídit odpady. Vedení obcí by mělo občanům inten- zivnější třídění umožnit přes nové systémy svozů kdy se zavádějí barevné nádoby k domům a upraví se frekvence svozů. Stát by zase měl rychle podpořit nové technologie na zpracování a recyklaci těchto vytříděných složek.

Zastáváme názor, že občany nestačí do třídění moti- vovat pobídkami a jen dokola vysvětlovat finanční stránku. Mnohem lepší způsob, jak motivovat občany ke třídění opadů je udělat jim tuto činnost co nejjed- nodušší a nejpohodlnější, a to lze právě za pomocí barevných nádob u každého domu.

Díky zvýšenému třídění plastů, papíru i skla, pak obec dostává i lepší odměny za třídění od autorizo- vané obalové společnosti EKO-KOM a.s., která sice hradí jen obalovou složku (tedy ne úplně všechny vytříděné materiály), ale i to je významná finanční pomoc obcím.

Co to tedy znamená pro občany?

Jednoznačně velkou změnu. Změnu v organizaci i pře- mýšlení nás všech. Pokud nebude obec reagovat na novou legislativu a lidé budou lpět jen na svozu směsného komunálního odpadu, kdy do popelnice nahází vše a nemusí nad tím příliš přemýšlet, tak mohou počítat v budoucnu s nejvyššími poplatky, které určuje zákon (dnes je to 1200,-Kč/občan/rok). Obce nebudou schopny zvýšené náklady na odpadové hospodářství obce nadále doplácet z rozpočtů, jako tomu mnohdy je již nyní. Nejde totiž jen o popelni- ce od občanů, ale jsou zde i nebezpečné odpady, velkoobjemové odpady nebo sběrné dvory a místa určená pro odkládání odpadů. Likvidace odpadů bude v budoucnu drahou záležitostí a je potřeba, aby všichni přiložili ruku k dílu všude tam, kde to jen jde. Mysleme nejen na nás, ale i na budoucí generace, jež budou potřebovat zdravé životní prostředí ke svému rozvoji.

Nemám popelnice kam dát!

Toto je nejčastější argument těch, kteří se na „Door to door“ systém dívají skrz prsty. Nechtějí omezit své pohodlí a hledají spíše důvody, proč by to nemělo jít. Naštěstí v případě třídění odpadů je převaha těch, co skutečně chtějí udělat něco pro naše životní prostředí a třeba i pro své peněženky.

Některé z námi obsluhovaných obcí již systém inten- zivního třídění od domu zavedený mají, a i v místech s řadovou zástavbou, kde nejsou jen předzahrádky a každý domeček má do ulice jen dveře a jedno okno se podařilo občanům najít vhodné umístění pro další popelnice. Dalším příkladem je sousední komunální společnost Technické služby Malá Haná s.r.o., která v tomto systému sváží odpad ve 43 obcích a dvou městech. Systém začali zavádět v roce 2019 a obyva- telé měli zpočátku stejné obavy a důvody. Nakonec všichni prostory našli. Velmi rychle si uvědomili, že před zavedením měli jednu či více popelnic a k tomu ještě nějaké pytle, případně pytle na plasty, krabici na papír, což zabíralo taky dost místa. Místo tohoto dnes mají vedle sebe seřazené nové barevné nádo- by – modrá, žlutá, případně na bio hnědá a jedna na zbytkový směsný komunální odpad.Zastáváme názor, že občany nestačí do třídění moti- vovat pobídkami a jen dokola vysvětlovat finanční stránku. Mnohem lepší způsob, jak motivovat občany ke třídění opadů je udělat jim tuto činnost co nejjed- nodušší a nejpohodlnější, a to lze právě za pomocí barevných nádob u každého domu.

Kdy dostaneme nádoby domů a jak bude probíhat distribuce?

V tomto roce proběhlo u některých obcí výběrové řízení na dodavatele. Dodání nádob od výrobců je naplánováno v prvních měsících roku 2022. Nádoby budou podle požadavků každé obce přivezeny přímo do obce. Vaše obec pak zajistí zkompletování jednot- livých sad barevných nádob a včas sdělí svým obča- nům, jak bude probíhat distribuce do domácností. Většinou obec určí výdejní dny, kdy si občané ve sta- noveném čase přijdou nádoby vyzvednout, nebo je obecní zaměstnanci budou rozvážet přímo k domům. Případy, kdy žijí v domě samotní senioři apod., bude vedení obce řešit individuálně.

Vzhledem k tomu, že ve většině obcí se jedná o doto- vaný projekt, musí každý zástupce domácnosti při výdeji podepsat smlouvu o výpůjčce nádob.

Na svoz v novém systému plánuje velká část obcí přejít od 1. dubna 2022. Ovšem doba je značně nejis- tá, obec Vás bude včas informovat, kdyby se termín prodloužil.

Jak bude systém fungovat? Jak budu vědět, kterou barevnou nádobu mám připravit před dům?

Občané obdrží kalendáře svozu, kde budou barevně vyznačené konkrétní dny svozů papíru (modrá barva), plastů (žlutá), směsného odpadu (fialová) a bioodpadu (hnědá).

Jak často budou svážet jednotlivé nádoby?

To bude záležet na Vaší obci. Odvíjí se to od toho, jaké nádoby a v jakých počtech obec v dotaci dostala, nebo jaké nakoupí z vlastního rozpočtu. Některé obce objednaly do všech domácností všechny tři nádoby (žlutou, modrou a hnědou). Jiné zase požadují jen modrou a žlutou nádobu, protože občané mají kom- postéry, případně mohou odpad odevzdat do velko- objemového kontejneru. Některé obce objednaly jen požadovaný počet nádob dle dotazníkového šetření v obci, a tak nádoby nebudou ve všech domácnos- tech. Je to zkrátka v našem regionu různé a odlišné budou také svozy jednotlivých komodit. Vše bude jasně vyznačeno v kalendářích svozu, které obdržíte od obce nebo města.

Proč se nejvíc osvědčil systém všechny nádoby (modrá, žlutá a hnědá) do všech domácností?

Jednoduše řečeno, doba si to žádá zcela jasně a jde o nejjednodušší způsob, jak snížit objem směsného komunálního odpadu o polovinu a zásadně zvýšit množství tříděné složky.

V obcích, kde systém „Door to door“ již funguje, vět- šinou lidé před zaváděním tvrdili, že dostatečně třídí už nyní, ale čísla svezeného směsného komunálního odpadu říkala něco jiného. Na obcích pak byli pře- kvapeni, jak se množství tříděného odpadu po zave- dení systému skokově zvýšilo a směsný odpad klesl pod polovinu. Dnes plní procenta třídění dle zákona s přehledem. Toho však nedocílíte, když necháte svoz směsného komunálního odpadu ve stejném režimu jako je teď, tedy svoz 1 x za 2 týdny, někde dokonce 1 x za týden. Občané pak mají tendenci stále plnit nádobu na směsný odpad. Snížení frekvence svozu směsného odpadu znamená, že pokud nebudu dobře třídit, černá nádoba na směsný odpad mi nebude stačit.

Image
Spokojená zákaznice

V případě, že obec zavádí naplno systém „Door to door“ a všechny domácnosti dostanou nádoby na papír, plast a bioodpad, tak nejčastější dotazy jsou:

Jednou za měsíc směsný komunální odpad? Vždyť to bude smrdět! To nemůže stačit!

Pokud budete dobře třídit bioodpad a nebudete jej dávat do směsného odpadu, kam nepatří, tak by v nádobách se směsným odpadem nic páchnout nemělo. V případě dětských plenek nebo inkontinenč- ních pomůcek je potřeba tyto věci dát do igelitového sáčku a zavázat. Na likvidaci kostí a malých zbytků jídel nemáme v České republice, na rozdíl od okolních států, vhodnou legislativu a tak mají správně přijít do směsného komunálního dopadu. Občané okolních států tyto zbytky dávají do biopopelnic k ostatnímu odpadu, odkud putují do kompostáren, které si s nimi v rámci hygienizačních teplotních režimů (které plní- me i v ČR) hravě poradí.

Nejlepších výsledků dosahují obce, které pořídily všechny nádoby o objemu 240 l do všech domácností a snížily frekvenci svozů směsného odpadu na svoz jednou za čtyři týdny. Tyto obce se nemusí bát sankcí za nedodržení procent třídění odpadů, které by se následně promítly občanům do poplatků.

Může se stát, že nebude moje popelnice vyvezena?

Může se stát v případě, že bude nádoba obsahovat něco, co tam nemá být. Např. v bioodpadu budou sáčky, plasty nebo v papíru a plastech bude směsný komunální odpad apod. Příliš těžká nádoba se směsným komunálním odpadem je špatně, protože většinou tyto těžké nádoby obsahují suť nebo bioodpad, který so směsného odpadu nepatř! Jednoduše i při likvidaci vašich odpadů platí určitá pravidla a je třeba je dodržovat.

V případě že náš zaměstnanec otevře nádobu a uvidí, že něco není v pořádku, nevysype ji do svozového auta a nechá vzkaz s popisem problému jejímu majiteli.

Jak těžká může být hnědá nádoba s bioodpadem přímo z domácností?

V případě bioodpadu jsou nádoby vyrobeny na max. váhu 90 kg (vyrobeny jsou na tuto hmotnost všechny barevné nádoby 240 l, ale plast ani papír není tak těžký). Pokud se stane, že je nádoba přetížená nad limit nosnosti (např. plná shnilých jablek, upěchované mokré trávy ze sečení zahrady apod.), může se při výsypu ulomit plastový lem nádoby. Není to tedy způsobeno výklopem do vozidla, ale nesprávným užíváním nádoby. Domácnost si tak si bude muset pořídit novou nádobu na svoje náklady.

Jak těžká může být hnědá nádoba s bioodpadem přímo z domácností?

V případě bioodpadu jsou nádoby vyrobeny na max. váhu 90 kg (vyrobeny jsou na tuto hmotnost všechny barevné nádoby 240 l, ale plast ani papír není tak těžký). Pokud se stane, že je nádoba přetížená nad limit nosnosti (např. plná shnilých jablek, upěchované mokré trávy ze sečení zahrady apod.), může se při výsypu ulomit plastový lem nádoby. Není to tedy způsobeno výklopem do vozidla, ale nesprávným užíváním nádoby. Domácnost si tak si bude muset pořídit novou nádobu na svoje náklady.

 

A jak poznám, že je nádoba přetížená?

Pokud plnou nádobu jedna osoba ani nenadzvedne a kolečka sotva jedou, tak je přetížená! Kolečka se pod tíhou také často vylomí. Musíte tedy odsypat! Plast není kov, který vydrží téměř vše. Také je potřeba si uvědomit, že s nádobami manipulují lidé, takže nepřetěžovat nádoby je slušnost vůči pracovníkům svozové společnosti. Předem děkujeme všem, kteří se takto chovají k lidem i k nádobám!

Jak a kdy připravit správně nádobu ke svozu?

Každá domácnost, která si přeje mít svoji nádobu vyprázdněnou, by se měla řídit určitými pravidly. Je jich třeba k tomu, aby svoz odpadu probíhal hladce, v určených termínech a v souladu se zákonem. Pracovníci svozové společností nesmí vstupovat na soukromé pozemky občanů, proto je třeba mít nádobu nachystanou v tomto smyslu. Nejlépe by měla stát co nejblíže ke komunikaci a postavená tak, aby bylo jasné, že ji pracovníci mají vyprázdnit (neměla by tedy být za brankou, v ohrádce, ve výklenku apod.) Úplně ideální je, pokud ji otočíte kolečky

k silnici, usnadníte tak našim zaměstnancům manipulaci. Popelnice nesmí být uzamčená, přivázaná či jinak zajištěná. Svozový den začíná od 6 hodin ráno a může trvat např. do 22 hodin večer, proto je nejlepší připravit popelnici ke svozu již večer před svozovým dnem a uklízet ji opět až k večeru (resp. po vyvezení). Z prvního pohledu na nádobu by také mělo být patrné, jaký odpad obsahuje. Pokud z nějakého důvodu není možné respektovat zavedené barevné rozlišení (černá/tmavě zelená/plechová pro SKO; modrá pro papír; žlutá pro plast atd.) doporučujeme popelnici označit jiným zřetelným způsobem (pokud potřebuje poradit, obraťte se na nás).

Žiji sám, tolik nádob nenaplním každý měsíc. Musím popelnice vydělávat před dům, když je z poloviny zaplněná?

Pokud nemáte plnou nádobu, nemusíte ji přistavovat ke každému svozu. Zvláště se jedná o téměř prázdné nádoby na bioodpad v zimě, kdy často tento odpad přimrzne na dno nádoby.

Pokud mám připravit modrou i žlutou nádobu v jeden den, tak se budou svážet dohromady?

Pokud bude v jeden den vyznačeno více barev, tak osádka vždy nejdříve vyveze například. papír z celé obce, jede na koncové zařízení a pak se vrátí například pro plast. Je potřeba tedy nechat nesvezené nádoby stát před domem do doby, než je svozová auta vyvezou. Rozhodně nesvážíme do jednoho auta papír i plast dohromady, jak si někteří obyvatelé myslí, protože každá komodita se odevzdává jinde a rozdílné jsou i náklady na její další využití.


Někdo argumentuje, že barevné popelnice u domu jsou nevzhledné. Líbí se Vám více toto…

Image
Uklizené popelnice

...než toto?   
 

Image
Uklizené popelnice

Konkrétní informace o začátku svozu „Door to door“, distribuci nádob a svozových dnech platných pro Vaši obec Vám poskytne obecní úřad.