Bioodpad

Bioodpad je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Bioodpadem, se rozumí takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu.

Každý rok jsou na skládky ukládány či do spaloven dováženy miliony směsných komunálních odpadů, z toho stále velkou část tvoří biologicky rozložitelné komunální odpady. Tyto bioodpady by mohly být vytříděny a využity pro výrobu bioplynu, elektrické energie nebo kompostu, který může obohatit zemědělskou půdu o tolik potřebný humus.

Odpad z kuchyní a zahradní odpad se zpracovávají v kompostárnách na certifikovaný kompost, ten lze využít jako organické hnojivo. Takto vyrobený kompost musí splňovat přísné rozbory na limity nežádoucích látek, tudíž odběratel nemusí mít obavy, zda kompost vyrobený z odpadu není závadný. Část zelené hmoty lze využít i v bioplynových stanicích, kde se získaný bioplyn přeměňuje na elektrickou energii.

Kompost je vhodnou náhradou statkových hnojiv, v malých zahradách je často jedinou formou organického hnojení

Co patří do hnědých kontejnerů a popelnic?

 • Kuchyňské zbytky rostlinného původu (slupky a zbytky ovoce a zeleniny) 
 • Skořápky od vajec a ořechů 
 • Sedliny kávy a čaje (vč. čajových sáčků a kávových filtrů) 
 • Zbytky pečiva a obilovin 
 • Řezané i hrnkové květiny včetně hlíny (bez drátků a stuh) 
 • Papírové kapesníky 
 • Papírové ubrousky a sáčky (i mastné) 
 • Zbytky jídel rostlinného původu (vařené brambory, rýže apod.) 
 • Listí, seno a sláma 
 • Řezané či hrnkové květiny, včetně hlíny 
 • Tráva a plevel 
 • Spadané nebo zkažené ovoce a zelenina 
 • Drcené větve, kůra, piliny a hobliny 
 • Studený popel ze dřeva

 

Image
Biiodpad

 

Co nepatří do hnědých kontejnerů a popelnic?

 • Jednorázové pleny 
 • Tekuté a silně mastné potraviny 
 • Uhynulá zvířata 
 • Kočkolit 
 • Sáčky z vysavače 
 • Cigaretové oharky 
 • Uliční smetky 
 • Velké kusy dřeva (pařezy, velké větve apod.) 
 • Letáky a noviny 
 • Popel z uhlí